Mattilsynets regelverk

Tilpassa regelverk

Mattilsynet har tilpasset regelverket sitt til en sommer på setra.

Her finner du link til Mattilsynets retningslinjer for småskalaforedling av melk, samttilsynsverktøy som er nyttig. Regelverket følger det nye HACCP-prinsippene. (HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Point)

Her finn du informasjon utgitt av Mattilsynet om mjølkeproduksjon i små skala.

Følgende blir vurdert som viktige grunnforutsetninger:
Kompetanse: Det er viktig med kunnskap om teknologi og hygiene. Personer som arbeider med produksjon av mjølkeprodukter må kunne gi uttrykk for hva som er vesentlig for å sikre trygge produkt i egne produksjonsprosesser.

Kvalitet på rå melk: Status på forekomst av smittsomme sykdommer i besetningen må være kjent. For å sikre god råvarekvalitet er det viktig med fokus på friske dyr og spesiell fokus på å forebygge jurbetennelse og god kontroll med medisinbruk. I tillegg er det viktig å holde fjøs og dyr rene.
Ved upasteurisert produksjon er det spesielt viktig at virksomheten jobber for å holde nivået av bakterien Staphylococcus aureus så lavt som mulig.

Personlig hygiene: Det må være gode rutiner for håndvask, bruk av rene arbeidsklær og tilstrekkelig gode toalettforhold.

Renhold: Det må være godt og tilrettelagt renhold av mjølkeutstyr, annet produksjonsutstyr og lokaler.

Sonedeling: Det er viktig å kunne opprettholde rene soner. Soner kan deles i hele rom, men for små virksomheter kan det også være aktuelt å dele rom i ulike soner. Virksomheten skal ha en bevisst holdning rundt sonedelingen, og ha etablert rutiner for hvordan rene soner blir opprettholdt.

Vann: Det skal være hygienisk og fysisk/ kjemisk betryggende vannkvalitet. Dersom virksomheten ikke har vannforsyning fra godkjent vannverk men har egen vannforsyning, skal den være registrert etter gjeldende forskrift om vannforsyning og drikkevann.

Prøvetaking: Virksomheten skal dokumentere at den mikrobiologiske kvaliteten er i samsvar med kravene om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, forordning (EF) nr. 2073/2005 som er en del av forskrift om næringsmiddelhygiene. Analysefrekvens for de ulike parametrene skal begrunnes ut fra kravene i denne forordningen og risiko i produksjonen. Nasjonal retningslinje for småskala mjølkeforedling kan der det passer benyttes som dokumentasjon på fareanalyse og som retningsgivende på analysefrekvens. For upasteurisert produksjon er fokus på Staphylococcus aureus i rå mjølk og fersk ost spesielt viktig.