Seterbygningene

Hus treng folk – og folk treng husa

Setra har en spesiell plass i nordmenns hjerter, det ene skyldes lukta, nærkontakten med dyra og stemningen du finner på setra, det andre skyldes i stor grad bygningene.

|De fleste setre har nette bygninger som er samstemt plassert i forhold til hverandre og i forhold til en setervoll. Moderne fjøsstell med krav til melkerom, tankhenting, plass for traktor og utstyr kan fort ødelegge vår oppfatning av estetikken på setra. Her er forslag til gode løsninger, tilpasset eksisterende bygningsmiljø og nybygg.

herdalsetra_over

Herdalssetra på Sunnmøre. Foto: John Kåre Storås

Setertun:

Bygningene i setertunet er som oftest plassert ut fra terreng, værretning, hvordan snøen legger seg og i forhold til bekk/våte partier. Ved nybygg/tilbygg er det viktig å ta hensyn til tradisjoner i området, hva er gjeldende byggeskikk i setertuna – eks. panel, takutstikk, form og farge. Unngå terrenginngrep.

Det er gitt ut mange veiledere i flere fylker innen tema byggeskikk i landbruket og spesielt om seterdalene.

Norsk Bygdesagforening

Sør-Tr.lag Fylkeskommune – Nybygging i seterlandskap.

Statsforvalteren i Oppland – Seterbygningene. | Seterbygningene – verdier og utfordringer

Os kommune i Østerdalen har også laget en detaljert veileder for seterbebyggelse i Vanggrøftdalen og Kjurrudalen med detaljerte beskrivelser.

Etter ny Plan- og bygningslov (PBL) fra 1.juli 2010 er det følgende prosedyre som gjelder for nybygg og tilbygg:

Oppføring eller endring av driftsbygning er tiltak som krever søknad og tillatelse, men som kan forestås av tiltakshaver. Søknad uten ansvar omfattes av PBL § 20-2 bokstav b, jf forskrift om byggesak (SAK) § 3-2.

Det følger av PBL § 20-2 bokstav b at kravet om å belegge et tiltak med ansvarsrett for henholdsvis søknad, prosjektering og utførelse ikke omfatter «alminnelig driftsbygniner i landbruket». Hva som regnes som driftsbygning i landbruket er nærmere definert i veiledning til SAK § 3-2, hvor det blant annet står følgende: Begrepet «driftsbygning» i bestemmelsen skal forstås som et byggverk som er et nødvendig ledd i, og et driftsmiddel i forbindelse med, tjenlig landbruksdrift på en bruksenhet. Husvære knyttet til seterdrift anses som omfattet av begrepet «Driftsbygning i landbruket», men bygget kan da ikke nyttes som bolig eller fritidsbolig.

Søknaden skal være skriftlig og inneholde/vedlegges nødvendig dokumentasjon i henhold til SAK § 5-4. Det benyttes byggeblankett 5153. Nødvendige vedlegg til søknaden:

– målsatte tegninger i målestokk 1:100 eller 1:50 med snitt som viser byggets høyde og takvinkel, plan som viser romfunksjon og fasader som viser materialbruk.

– målsatt situasjonsplan som viser eksisterende og ny bebyggelse

– redegjørelse for nabovarsling og eventuelle nabomerknader

– redegjørelse for byggets plassering i terrenget

Ta kontakt med byggesaksansvarlige i egen kommune for nærmere informasjon.

Seterhus til folk:

Setra er sommerbolig for budeiene eller sjølfolket. Opprinnelig var dette ganske enkle hus, bygd lavt i terrenget. Det er få plasser i landet det er to-etasjes seterhus, men det forekommer.

Det er ny tid med større krav til komfort. Likevel er det viktig at seterhus ikke får preg av fritidsbebyggelse ved at de oppgraderes utvendig med ny standard. Mye kan endres og moderniseres innvendig, uten at det vises.

Se seterhusene på Heverfallsetra, tilpasset ny bruk. Filmen omhandler også Inn på tunet/besøksseter.

Mange ønsker veranda tilknytta seterhuset, men dette har ingen tradisjon i setertunet opprinnelig. En terasse/uteplass kan likevel tilpasses ved å legge den ned på bakken, ikke på nivå med golvet inne. Unngå rekkverk.

Seterfjøs – restaurering og nybygg:

Restaurering og istandsetting bør prioriteres dersom det er teknisk mulig. Hovedprinsipp: skift ut minst mulig, maksimal gjenbruk av materialer, og bruk samme teknikker.

Det går fint an å ominnrede til melkestall i et lavt seterfjøs. Det går også an å lage en transportabel melkerobot i en container, som kjøres opp til setra.

Eksempelbilder:

innredning

Andre nødvendige småhus

Bruk setras opprinnelige bygninger til nye formål. Nedenfor er eksempler på ny bruk i gamle hus.

smaahus